Lilleådalens Græsningslaug

Frivillig naturbevarelse

2021

Kort om os

Siden 2005 har vi sørget for græsning og dermed udvikling af biodiversiteten i 45 ha enge, som vi har lånt af i alt 11 lodsejere. 120 kreaturer fra 4 kvægholdere sørger for naturplejen. Lauget passer de elektriske hegn og mulepumperne.

Vores grønne projekt

Ved amternes nedlæggelse blev der penge til rådighed til etablering af aktiviteter rettet mod naturbevarelse og involvering af frivillige til at drive projekterne. Heraf udsprang græsningslauget med pt 60 medlemmer og en driftsansvarlig bestyrelse.

Donationen går til

Vi ønsker at indkøbe nyt udstyr som kædesav, græsklipper og en motoriseret kærre. Kærren skal afløse en eksisterende trækvogn, som benyttes til at fragte værktøj og hegnspæle ud i engene.
Kreaturgræsningen holder engene lysåbne, hvorved der opretholdes en varieret fauna og levesteder for flere truede planter.