25 år er lang tid. Det er et kvart århundrede. Det er 9.131 dage.
25 år er lang tid. Det er et kvart århundrede. Det er 9.131 dage.

9131 grønne dage

Eller bare 25 års jubilæum 🙂

Click here to read english version

25 år er lang tid. Det er et kvart århundrede. Det er 9.131 dage.

Så længe siden er det, at en relativ ung mand trådte ind ad døren hos den lille søvnige Aarhus virksomhed Gastech-Energi A/S. ”Goddag, jeg hedder Per Langkilde, jeg er jeres nye marketingchef”. Ingen vidste, at det var en atombombe man slap løs i virksomheden, begyndelsen på en eventyrlig rejse for både virksomhed, kunder og medarbejdere, og til en femdobling af virksomheden fra dengang til nu.

På under 5 år var Per Langkilde medejer af og direktør i selskabet. Aftaler med naturgasselskaberne skabte basis for salg af titusindvis af gasfyr i 90’er- og 00’ernes første store grønne omstilling – udskiftningen af de gamle sorte oliefyr med de langt mere miljøvenlige gasfyr. Per Langkilde cementerede Gastech-Energi’s speciale som servicevirksomhed, så der sammen med hvert eneste gasfyr blev solgt en langvarig serviceaftale, der sikrede miljøvenlig drift og faste priser på vedligeholdelsen. Gastech-Energi var blevet et grønt varmehus, uden at vide det.

Elco Thision Mini
Gastech Energi EcoZenith

I 10’ernes stigende fokus på miljø og CO2-udledning skiftede Per Langkilde lynhurtigt fokus til varmepumper, der er en af fremtidens miljøvenlige varmekilder. Gastech-Energi fik dermed sat et betydeligt aftryk i den grønne omstilling som ”Danmarks Grønne Varmehus” med sit varemærke: “Man sælger ikke blot en varmepumpe, man sælger en livslang sikkerhed for miljøvenlig og budgetsikker opvarmning.”

Gastech-Energi A/S blev i 2015 solgt til Ariston, en af Europas store producenter af varmeløsninger. Det gav adgang til en helt ny produktportefølje af miljøvenlige naturgasfyr og varmepumper, og forstærkede positionen som Danmarks største private virksomhed for varmeservice og en betydelig leverandør af grønne varmeløsninger til private, industri og erhverv. Stadigvæk med Per Langkilde ved roret.

Er alt dette så Per Langkildes værk? Ja. Sammen med en lang række dedikerede medarbejdere og VVS-partnere, så er det. Hvorfor?  Fordi, Per Langkilde med sit kæmpe drive kun ser muligheder og opgaver, ikke problemer. Det er, og har været, virksomhedens nerve i 25 år.


English version

9131 Green Days

Or just 25 years anniversary

25 years is a long time. It’s a quarter of a century. It’s 9.131 days. So long ago, a relatively young man walked through the door of the small, sleepy Aarhus company Gastech-Energi A / S. “Hello, my name is Per Langkilde, I am your new marketing manager”. No one knew it was an atomic bomb that was unleashed in the company, the beginning of an adventurous journey for company, customers and employees, and to a fivefold increase in the company from then to now.

In less than 5 years, Per Langkilde was co-owner and director of the company. Agreements with the natural gas companies created the basis for the sale of tens of thousands of gas boilers in the 90s and 00s’ first major green transformation – the replacement of the old, black oil boilers with the far more environmentally friendly gas boilers.

Per Langkilde cemented Gastech Energi’s specialty as a service company, so that together with each and every gas boiler, a long-term service agreement was sold, which ensured environmentally friendly operation and fixed prices for maintenance. Gastech-Energi had become a supplier of green heating equipment, without knowing it.

In the 10s’ with the increasing focus on the environment and CO2 emissions, Per Langkilde quickly switched focus to heat pumps, which are one of the environmentally friendly heat sources of the future, so that Gastech-Energi made a significant mark in the green transition as “Denmark’s Green Heat House” with its core proposition: Not only do you sell a heat pump, you sell a lifelong security for environmentally friendly and budget-safe heating.

In 2015, Gastech-Energi A / S was sold to Ariston, one of Europe’s major manufacturers of heating solutions. It provided access to a completely new product portfolio of environmentally friendly natural gas boilers and heat pumps and strengthened its position as Denmark’s largest private company for heat service and a significant supplier of green heating solutions to individuals, industry and businesses. Still with Per Langkilde in the front.

Did all this happen due to Per Langkilde’s work? Yes. Together with a large number of dedicated employees and plumbing partners, it is. Why? Because, for Per Langkilde’s huge drive, seeing only opportunities and tasks. Never problems. It is, and has been, the company’s nerve for 25 years.