Flakser med kølemiddel til varmpumper

Information om varmepumper med HFC-kølemiddel

I medierne har der været nævnt, at visse kølemidler risikerer at blive forbudt inden for en årrække. Hvad er reelt op og ned i dette – set ud fra de gældende regler og eventuelt kommende revisioner – og hvad betyder det for en kunde med en varmepumpe, der indeholder et HFC-kølemiddel?

Kort fortalt

Det er kun ny-salg af varmepumper af splittypen, som stramningerne vedrører. Dvs. varmepumper, hvor forbindelsen mellem ude- og indedel foretages med kobberrør på opstillingsstedet af en kølemontør. For varmepumper med hermetisk lukket kølekreds, påfyldt af fabrik, er der pt. ikke stramninger i udsigt, og her er de samme HFC’er altså stadig tilladt.

Har man allerede købt en splitvarmepumpe, eller køber én og installerer inden 1/1-2027, er der ingen problemer og den skal IKKE nedtages efter d. 1/1-2027! Det vil tillige være i strid med EU’s intentioner om produkter med lang levetid og lave levetidsomkostninger, som også har stigende fokus. Der er ikke udmeldt nogen datoer for egentligt forbud på efterfyldning af HFC varmepumper.

Hvad fremtiden byder, er altid svært at spå om, men et forbud mod efterfyldning af eksisterende HFC varmepumper i den nærmeste fremtid (inden for den forventede levetid af en varmepumpe solgt i dag) er meget usandsynligt.

Lidt om de nuværende regler i DK

Ifølge en ny bekendtgørelse (1013 af 13/05/2021). I Danmark blev al brug af HFC gasser forbudt 1. januar 2022, dog med en række undtagelser:

1) Varmepumper med en fyldning på 50 kg eller derunder, i et kompakt kabinet, som er færdigsamlede fra fabrik ved svejsning eller lodning. Det vil i princippet sige alle mono-varmepumper til privat brug.

2) Varmepumper, som ikke er omfattet af nr. 1, (køleanlæg, airconditionanlæg (komfortkøling) og affugtere med fyldninger svarende til 5 tons CO2 ækvivalenter eller derunder).

De (måske) kommende EU-stramninger

En ny EU F-gasforordning (517/2014 vedrørende fluorholdige drivhusgasser) har til formål at reducere emissionerne af fluorholdige gasser med to tredjedele inden 2030, målt i CO2 ækvivalenter. Dog er apparater under forordning 2009/125/EF undtaget fra salgsforbud og markedsføringsforbud. I stedet gælder de regler, der beskrives i denne forordning. Dvs. varmepumper er ikke behandlet i 517/2014, men udelukkende i forordning 2009/125/EF, hvor der i sin gældende version ikke er konkrete tiltag til at begrænse HFC’er (selvom det dog nævnes, at det på sigt er forordningens hensigt at angive målsætninger og begrænsninger for dette i fremtidige revisioner).

Det nye er, at der i april 2022 er foreslået en revision af 517/2014, hvori følgende varmepumper også er nævnt:

1)  Todelte splitanlæg, der indeholder mindre end 3 kg fluorholdige drivhusgasser, anført i bilag I, og som indeholder, eller hvis funktion er afhængig, af fluorholdige drivhusgasser, anført i bilag I, med et GWP på 750 eller derover 1. januar 2025

2)  Splitanlæg med en kapacitet på højst 12 kW, som indeholder, eller hvis funktion er afhængig af, fluorholdige drivhusgasser med et GWP på 150 eller derover, undtagen når det er påkrævet for at opfylde sikkerhedsstandarder 1. januar 2027

3)  Splitanlæg med en kapacitet på mere end 12 kW, som indeholder, eller hvis funktion er afhængig af, fluorholdige drivhusgasser med et GWP på 750 eller derover, undtagen når det er påkrævet for at opfylde sikkerhedsstandarder 1. januar 2027

Revisionen er endnu ikke vedtaget, og det diskuteres stadig hvilke ændringer, der skal implementeres, og om det er det rigtige tidspunkt med det presserende ønske om uafhængighed af russisk gas i tankerne.

Servicering af varmepumper og efterfyldning i fremtiden

Langt de fleste varmepumper klarer sig igennem deres levetid uden behov for efterfyldning eller tab af kølemiddel. Skulle der opstå behov, så er der ikke noget, der for tiden tyder på, at HFC’er til efterfyldning og servicering af varmepumper bliver forbudt foreløbigt.

Kigger vi på, hvordan udfasning af R22 (Freon) forløbet, så er der gået 15 år fra salgsforbuddet af nye R22-anlæg trådte i kraft, til man ikke længere måtte påfylde kølemiddel på disse. Her skal vi huske, at der ikke er tale om et forbud mod et eller flere specifikke HFC-kølemidler, men udelukkende deres anvendelse i specifikke varmepumpetyper (split) i forhold til deres GWP.

Læs, hvad Tekniq skriver om emnet her.